İnter Elektronik olarak müşterilerimizin gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Şirketimiz (İnter Elektronik Güvenlik Hizmetleri) ile çalışan/işveren ve ticari ilişkilerimiz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, İnter Elektronik’in koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince İnter Elektronik kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İnter Elektronik size hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki kuruluşlarla paylaşabilmektedir.

Satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız ile,
Acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğimiz yetkili merciler ile,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
Sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilmektir.
Kişisel verileriniz Abonelik sözleşmemiz, İnter Elektronik web sitesi, Çağrı merkezimiz aracılığı ile her türlü ürün ve hizmetlerimizin yasal çerçevede size sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Kişisel verileriniz kanunun belirlediği sınırlar halinde ve kanuna uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara, aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine.
Kişisel verileriniz kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Şirketimize başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız şirketimize başvurma haklarına sahipsiniz.